Zasady przyznawania pomocy - Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych

Rozliczenia
Przejdź do treści
Pomoc

Zasady przyznawania pomocy

Zachęcamy osoby, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, a szczególnie te znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, do zapoznania się z regulaminem świadczenia pomocy i do kontaktu z naszą Fundacją.                                                                                                                                             
Założyciele fundacji Jolanta i Paweł Januszkiewicz

Kto może uzyskać pomoc?

O pomoc Fundacji mogą ubiegać się:
 • osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, które w ich następstwie:
  • doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej;
 • członkowie rodziny osoby, która utraciła życie w wyniku wypadku drogowego (pokrewieństwo I stopnia: współmałżonek oraz dzieci, które nie ukończyły 18 lat), które w konsekwencji tego zdarzenia znalazły się w trudnej sytuacji materialnej,
 • osoby, które ucierpiały w wypadku nie później niż 5 lat od daty złożenia wniosku o wsparcie,
 • osoby poszkodowane, które w trakcie wypadku nie były pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • osoby, u których średni dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1500 zł brutto/miesiąc.

Warunki otrzymania pomocy
 • Udokumentowanie faktu uczestniczenia w wypadku komunikacyjnym (zaświadczenie z policji, sądu itp.)
 • Udokumentowanie faktu doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu przez:
  • dokumentację lekarska, szpitalną itp.
  • opinię (rekomendację) lekarską dotyczącą zasadności postulowanego wsparcia.
  • udokumentowanie faktu pozostawania w trudnej sytuacji materialnej (zaświadczenie z właściwej miejscu zamieszkania jednostki pomocy społeczne, zaświadczenie o dochodach osób dorosłych wchodzących w skład rodziny (od 18 roku życia), wystawione przez ich pracodawców, jednostki pomocy społecznej itp.)
 • Podlegające weryfikacji oświadczenie wnioskodawcy, że w trakcie wypadku osoba poszkodowana nie pozostawała pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Przeznaczenie wsparcia finansowego
Wsparcie może być przeznaczone na :
 • zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego itp.
 • dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii,
 • dofinansowanie do pobytu na specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnym w wyznaczonych w tym zakresie ośrodkach,
 • inny cel opisany we „Wniosku o udzielenie pomocy tytułu z następstw nieszczęśliwego wypadku”.

Wsparcie finansowe może dotyczyć całkowitego, lub częściowego zaspokojenia potrzeb powstałych na skutek wypadku drogowego:
 • osoby poszkodowanej;
 • rodziny osoby poszkodowanej (współmałżonka lub dzieci do lat 18).

Przyjmuje się, że całkowite wsparcie osoby poszkodowanej lub członków jego rodziny), nie może przekroczyć 10 000 zł w ciągu roku kalendarzowego.
Decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu wsparcia podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w przeciągu 30 dni od dnia wpłynięcia „Wniosku o udzielenie pomocy z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku”, a o decyzji osoba wnioskująca powiadomiona zostaje w formie pisemnej.
Wsparcie finansowe przyznawane jest przez Zarząd Fundacji w miarę posiadanych środków finansowych. Udzielona pomoc nie może być scedowana na rzecz innych podmiotów.

WNIOSKI

Wniosek o udzielenie pomocy
Podpisany wniosek prosimy przesłać pocztą na adres Fundacji:
AMBER Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych
91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 60
POBIERZ WNIOSEK: Kliknij tutaj!

Wniosek o udostępnienie i prowadzenie subkonta
Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych daje możliwość wyodrębnienia z Konta Bankowego Fundacji – subkonta, celem gromadzenia środków pieniężnych  (środki z 1,5% bądź z darowizn) przeznaczonych na pomoc w leczeniu i rehabilitacji.
POBIERZ WNIOSEK: Kliknij tutaj!
Wróć do spisu treści