Jak możemy Ci pomóc ?

 

Od wielu lat naszym podstawowym celem jest niesienie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej i rzeczowej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i ich rodzinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

first-aid-969459_1920

Jednocześnie dzięki wsparciu wielu osób angażujemy się w działania, które mają na celu upowszechnianie właściwych postaw, bezpiecznego zachowania oraz bezpiecznego styl życia we współczesnym świecie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Organizowanie i dofinansowywanie rehabilitacji ofiar wypadków i kolizji, oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego umożliwiającego powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. Niesienie niezbędnej pomocy, w szczególności: medycznej, prawnej, psychologicznej, finansowej dla ofiar wypadków i ich rodzin;
 3. Prowadzenie szeroko zakrojonej działalności profilaktyczno-edukacyjnej i inicjowanie akcji społecznych oraz imprez o charakterze rekreacyjnym, kulturalnym i sportowym na rzecz promocji bezpieczeństwa drogowego, zmierzającego do ograniczenia ilości wypadków i kolizji;
 4. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy oraz darów materialnych i niematerialnych pozyskanych przez Fundację na rzecz ofiar wypadków drogowych;
 5. Wspieranie placówek medycznych wyspecjalizowanych w leczeniu poszkodowanych w wypadkach drogowych;

MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ OD NAS WSPARCIE :

 • Wsparcie finansowe

Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, pozostające w trudnej sytuacji materialnej, po złożeniu wymaganych dokumentów oraz spełnieniu określonych warunków przez wnioskodawcę (poszkodowanego lub prawnego opiekuna) mogą się ubiegać o wsparcie finansowe, realizowane w formie dofinansowania.

Pomoc finansowa przyznawana jest wyłącznie na podstawie wystawionej Faktury i przelana bezpośrednio na konto bankowe specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego, Ośrodka Rehabilitacyjnego czy Sanatoryjnego, w którym aktualnie leczy się pokrzywdzony.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:

 • zakup sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego itp.
 • dofinansowanie leczenia, rehabilitacji, terapii,
 • dofinansowanie do pobytu na specjalistycznym turnusie rehabilitacyjnym w wyznaczonych w tym zakresie ośrodkach,
 • zatrudnienie profesjonalnego rehabilitanta do zabiegów fizykoterapeutycznych wykonywanych bezpośrednio w domu pacjenta,

 

 • Wsparcie prawne

Osoby pokrzywdzone na skutek wypadków komunikacyjnych mogą zasięgnąć porady prawnej, udzielanej drogą mailową: kontakt@fundacja-amber.pl

Pomoc prawna adresowana jest do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, tj.:

 • osób, które doznały uszkodzeń ciała w wypadku,
 • członków rodzin osób, które straciły życie w wypadku,
 • osób narażonych na konsekwencje prawne w wyniku wypadku drogowego.

 

Wsparcie psychologiczne

Osoby pokrzywdzone na skutek wypadków komunikacyjnych mogą zasięgnąć porady psychologicznej. Dodatkowe informacje oraz zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy realizowane jest drogą mailową: kontakt@fundacja-amber.pl

Dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami Fundacja oferuje wsparcie psychologiczne:

 • osobom, które doznały traumy psychologicznej oraz cierpią na zaburzenia stresu pourazowego,
 • poszkodowanym w wypadkach drogowych,
 • rodzinom osób poszkodowanych,
 • bliskim i rodzinom śmiertelnych ofiar wypadków drogowych,

 

 • Udostępnianie subkonta

Fundacja Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych daje możliwość wyodrębnienia z Konta Bankowego Fundacji – subkonta, celem gromadzenia środków pieniężnych  (środki z 1% bądź z darowizn) przeznaczonych na pomoc w leczeniu i rehabilitacji.

Środki gromadzone na subkoncie mogą być poniesione na:

 • zakup lekarstw i środków medycznych
 • rehabilitację
 • zakup sprzętu ortopedycznego i pomocniczego (np. wózki inwalidzkie, protezy kończyn, ławeczki wannowe, stolik prysznicowy, siedzisko przyścienne, poręcze, uchwyty, nasadka toaletowa, wózki prysznicowe)
 • transport medyczny
 • finansowanie lub dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
 • finansowanie wizyt lekarskich
 • finansowanie diagnostyki laboratoryjnej

 

Decyzja o przyznaniu/nie przyznaniu wsparcia podejmowana jest przez Zarząd Fundacji na podstawie  „Wniosku o udzielenie pomocy”, a o decyzji osoba wnioskująca powiadomiona zostaje w formie pisemnej. Wsparcie finansowe przyznawane jest przez Zarząd Fundacji w miarę posiadanych środków finansowych.

Zachęcamy osoby, które zostały poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, a szczególnie te znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, do zapoznania się z regulaminem świadczenia pomocy i do kontaktu z naszą Fundacją.

Założyciele fundacji Jolanta i Paweł Januszkiewicz

 

Prosimy, przekaż nam swój 1% !